Statuten

Statuten Dorpsraad Uitbergen vzw

 

Artikel 1 : Vorm

“Dorpsraad Uitbergen" neemt de juridische vorm aan van Vereniging zonder Winstoogmerk, kortweg vzw.

Artikel 2 : Naam en maatschappelijke zetel – duur
De benaming van de vereniging wordt vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad
"Dorpsraad Uitbergen”, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare (Uitbergen) – Colmanstraat 22
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur met als officiële stichtingsdatum 01/05/2017.
“Dorpsraad Uitbergen” ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde.
Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wetgeving worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de
bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel van het voornoemde gerechtelijk arrondissement.

Artikel 3 : Doelstelling
De Dorpsraad Uitbergen wil vertegenwoordigers van het sociaal culturele middenveld uit de deelgemeente
Uitbergen samenbrengen met als doel:
-de verwachtingen van de bevolking en de verenigingen te vertolken en te verdedigen bij het gemeentebestuur op een gestructureerde wijze.
- een inspraakorgaan te zijn dat het beleid adviseert betreffende diverse beslissingen die betrekking hebben op
hun deelgemeente, dit langs uitgewerkte voorstellen of door het organiseren van werkgroepen
- het organiseren en coördineren van feestelijke activiteiten in en rond de deelgemeente Uitbergen, zoals
feestmarkten, ambachtenmarkten, sportwedstrijden, huldigingen, benefietacties, huldebetoon e.d.
Deze lijst is niet limitatief en kan op voordracht van de Raad van Bestuur of een werkelijk lid worden uitgebreid
door de Algemene vergadering
- toezicht te houden op correcte verrekening en doorverrekening van de verbruiksgoederen in het gemeentelijk
patrimonium “SCC De Venne”

Lees meer

Terug hoofdmenu