Statuten - vervolg

Artikel 4 : Middelen
Om zijn doelstelling te bereiken tijdens een werkingsjaar kan de vereniging eigen middelen aanleggen via een bijdrage van de leden en sympathisanten. Daarnaast kunnen de eigen middelen aangevuld worden met materiële of financiële steun van diverse partners, dotaties, reguliere subsidies en toelagen.
Daarnaast kan de vzw allerlei nevenactiviteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. De vereniging mag daarbij alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, evenals aankopen en doorverkopen. De vereniging kan om deze activiteiten te organiseren werkgroepen of comités oprichten waarvan de leden al dan niet lid zijn van de vereniging.
Tevens kan de vereniging prestaties van publiciteits- en reclamewerving verrichten.

Artikel 4bis: Lidgeld
De leden en toegetreden leden zijn tot geen bijdrage (lidgeld) verplicht en gaan geen enkele verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat.

TITEL II – LEDEN
Artikel 5

De vereniging bestaat uit werkelijke en toegetreden leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkelijke leden.
De vereniging telt tenminste 4 werkelijke leden.

Artikel 6
Als werkelijk lid, hierna “lid” genoemd, kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard.
Ieder natuurlijk persoon die door de plaatselijke sociaal-culturele verenigingen, diensten en instellingen aangewezen worden als afgevaardigde, en lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen. Iedere vereniging, dienst en instelling mag één afgevaardigde aanduiden, er worden geen vervangers voorzien.
Als sociaal culturele vereniging, dienst en instelling worden erkend:
verenigingen die als plaatselijke afdeling zijn aangesloten bij een streek- of landelijke organisatie of een federatie die door het Rijk of de provincie wordt gesubsidieerd, evenals de afgevaardigden van de andere plaatselijke organisaties, waarvoor door een recente erkennings- of subsidiëringsbeslissing van de rijks-, provinciale of gemeentelijke overheid reeds werd bewezen, dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst, culturele,
sociale of sport activiteiten hebben uitgeoefend;
- kunnen eveneens aanvaard worden, de afgevaardigden van andere plaatselijke verenigingen die door de raad van bestuur, mits bekrachtiging door de Algemene Vergadering, worden erkend als zijnde representatief voor het plaatselijke culturele, sociale of sportief werk.
- De afvaardigende vereniging moet zijn maatschappelijke zetel hebben in Uitbergen.
Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum en nationaliteit van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker met motivering indien de toetreding wordt geweigerd. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Artikel 7
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven
b) de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 8
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een gewoon schrijven aan de raad van bestuur.
Een lid dat zijn vereniging vrijwillig verlaat kan die vereniging ook niet meer vertegenwoordigen en wordt ambtshalve ontslagen uit de vzw. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden
van de stemmen.
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap
schorsen van de persoon die:
a) de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 7, op ernstige wijze schendt;
b) ondanks schriftelijke aanmaning, verzaakt zijn financiële en/of administratieve verplichtingen
tegenover de vereniging na te komen;
- De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. De schorsing kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.
- Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lid-rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.
- Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR
Artikel 9

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden al dan niet lid zijn van de vereniging.
De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste 3 en maximum 6 leden.
Het aantal leden van de Raad van Bestuur zal steeds lager liggen dan het aantal personen dat lid is van de vereniging
Voordracht en benoemingen:
De Raad van Bestuur van de vereniging wordt verkozen in de Algemene Vergadering. Na de verkiezing worden de leden van de raad van bestuur in hun respectievelijke functie bevestigd voor de duur van drie werkingsjaren die aanvangen telkens op 1 mei en eindigen op 30 april. De bestuursleden zijn opnieuw verkiesbaar.
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
Vrijwillig ontslag dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan de secretaris en de voorzitter van de vereniging.

Artikel 10
a) de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaries en een penningmeester. De raad van bestuur duidt een gedelegeerd bestuurder aan.
De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
b) de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.
c) iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.
d) van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 11
a) de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ….
b) ten aanzien van derden is de vereniging steeds geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
c) de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan drie jaar en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.
Indien betrokken persoon vrijwillig ontslag wenst te nemen dient dit te gebeuren per aangetekend schrijven bij de voorzitter van de vereniging.
d) de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.
e) de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement.
Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgende alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging nodig wordt geacht.

Artikel 12 :
De voorzitter, de penningmeester, de secretaris en eventueel de gedelegeerd bestuurder, zijn de enige gevolmachtigden op de rekeningen van de vereniging.

Artikel 13 :
De in artikel 12 genoemde functionarissen kunnen slechts door de algemene vergadering afgezet of uit hun functie ontheven worden. Hiervoor zijn twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.
In afwachting van de beslissing omtrent de afzetting of afname van functie, kan de raad van bestuur het mandaat schorsen van de persoon die:
a) de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 7, op ernstige wijze schendt;
b) ondanks schriftelijke aanmaning, verzaakt zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen;
- De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken bestuurder. De schorsing kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt de betrokken bestuurder al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkelijke leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend mandaat.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk werkelijk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 15
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
a) het wijzigingen van de statuten
b) het benoemen en afzetten van de bestuurders
c) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
e) het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen
f) het vrijwillig ontbinden van de vereniging
g) het uitsluiten van een lid
h) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
i) en in alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16
De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang vande vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om  vraagt.
Zij moet ten minste tweemaal per jaar worden bijeengeroepen, de eerste vergadering zeker voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 mei van dat jaar valt. alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur, plaats en agenda van de algemene vergadering.
Ieder voorstel, ondertekend door minstens één twintigste van de werkelijke leden dient aan de agenda van de vergadering toegevoegd te worden
d) de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle aanwezige of vertegenwoordigde leden akkoord zijn.

Artikel 17
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld én indien twee derde van de stemgerechtigde leden op de Algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn én moeten ten minste twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden de wijziging goedkeuren.
Wil de vereniging haar doel of haar doeleinden wijzigen of haar ontbinding uitspreken, dan moet dit gebeuren met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Blijkt de eerste vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet te halen, dan kan ten vroegste 16 dagen na de vergadering waarop werd vastgesteld dat men niet in aantal was, een tweede vergadering worden belegd, waarop opnieuw uitgenodigd wordt, en waarop de vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mits naleving van de vereiste meerderheden.

Artikel 18
a) in gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
b) in geval van uitsluiting van een lid moeten twee derde van de stemgerechtigde leden op de Algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn én moeten ten minste twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden de uitsluiting goedkeuren.

Artikel 19
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaries of een bestuurder.

TITEL V: INZAGERECHT LEDEN
Artikel 20

Alle leden en belanghebbende derden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

TITEL VI: BEGROTINGEN – REKENINGEN - CONTROLE
Artikel 21

a) het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
b) de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.
c) de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde stukken binnen de 30 dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Artikel 22
a) indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer  notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging. commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
b) de commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals in art. 16 en art. 17. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of  meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 24
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan één of meerdere verenigingen dewelke gelijkaardige doelen nastreven en actief zijn in de deelgemeente Uitbergen. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging(en) het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

TITEL VIII : SLOTBEPALING
Artikel 25

De vereniging zal voor alle sociaal, culturele en/of sportactiviteiten steeds proberen om daar waar het kan en is aangewezen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een meer aangewezen partner van de gemeente Berlare, bij voorkeur deelgemeente Uitbergen.

Artikel 26
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien of geregeld blijft de basiswetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk en alle daarop aangebrachte wijzigingen toepasselijk.

Gedaan te Berlare (Uitbergen) op algemene vergadering, 20/03/2017

Terug hoofdmenu